Laboratoř teoretické ekologie

Laboratoř teoretické ekologie se zabývá formulací a analýzou matematických modelů behaviorální, populační a evoluční ekologie. Zaměřuje se zejména na interakce mezi chováním organismů (např. adaptivní výběr potravy, sexuální chování apod.) a populační dynamikou a na vzájemné působení mezi jedincem a jeho prostředím. Cílem výzkumu je pochopení základních mechanismů regulujících biodiversitu na Zemi.

Řešené výzkumné projekty

Vliv adaptivního chování organizmů na populační dynamiku

Tento projekt se zabývá vlivem adaptivního chování na strukturu jednoduchých potravních sítí. K modelování chování organismů (např. optimální výběr potravy predátorem, únikové strategie kořisti za přítomnosti predátora, optimální využívání ostrůvkovitě rozložených zdrojů v prostředí apod.) se používá metodologie evolučně stabilních strategií. Tyto evolučně stabilní strategie pak definují proměnlivé interakce mezi jednotlivými populacemi a mají zásadní vliv na stabilitu a persistenci populací.

Dynamika strukturovaných populací

Zabýváme se ekologickými a evolučními důsledky pohlavně, velikostně či prostorově strukturovaných populací. Tento výzkum zahrnuje řadu témat, včetně disperzí řízené metapopulační dynamiky, dopadů strategií páření na životaschopnost populací, či evoluce životních historií či relevantních znaků ve velikostně či pohlavně strukturovaných populacích. Výzkum také pokrývá široké spektrum organismů, s aplikacemi v konzervační biologii, kontrole přemnožených škůdců či managementu ekonomicky využívaných druhů.

Záznam byl v pořádku uložen

Predátoři si často vybírají kořist určité velikosti. Kořist může na takto zvýšené riziko predace reagovat mnoha různými způsoby od zpomalení růstu a morfologických změn po zkrácení doby vývoje a rychlé dospívání. Ve spolupráci s týmem Dr. A. Beckermana (University of Sheffield, V. Británie) formulujeme obecný evoluční model, který by umožnil vysvětlit co nejširší spektrum známých adaptací.

Pracovníci: D. Boukal, J. Klečka.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA