O ústavu

Entomologický ústav Biologického centra AV ČR je vědecká instituce zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblastech, kde je hmyz buďto v centru zájmu (hmyzí škůdci nebo druhy využitelné k monitorování životního prostředí), nebo jej lze využít jako vhodný model pro řešení obecných biologických problémů.
Ústav vznikl 1. ledna 1962 sloučením dvou výzkumných skupin Československé Akademie věd, které existovaly již od roku 1954. Jednalo se o oddělení patologie Biologického ústavu a odloučené laboratoře entomologie. Ústav, vedený akademikem Vladimírem Landou, se rychle rozvíjel a během jednoho desetiletí již sestával z oddělení morfologie, fyziologie, patologie, toxikologie a ekologie. Nevyhovující stav, kdy byly jednotlivé části ústavu rozesety po celé Praze, se změnil v roce 1985, kdy se Entomologický ústav přestěhoval do nové budovy v areálu Jihočeského Biologického centra v Českých Budějovicích. Od prvního ledna 2006 se ústav stal součástí Biologického centra AV ČR, v. v. i..
V současnosti má ústav více než 150 zaměstnanců, včetně studentů doktorského studia. Jednou z hlavních deviz ústavu je široké spektrum specialistů, kteří v něm pracují - od molekulárních biologů, genetiků, fyziologů a morfologů až po ekology. Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích se ústav stal akreditovaným pracovištěm pro školení doktorandů v oblasti entomologie, ekologie, genetiky, fyziologie živočichů, vývojové biologie a molekulární a buněčné biologie. Další charakteristikou ústavu je rozsáhlá mezinárodní spolupráce, která zahrnuje mezinárodní výzkumné projekty, vzdělávání PhD. studentů z jiných zemí, organizaci vědeckých setkání a vydávání mezinárodního časopisu European Journal of Entomology.
     Původním účelem naší instituce byl aplikovaný výzkum a ústav vyprodukoval více než 150 patentů v oblasti zemědělství a lesnictví. Jedná se například o postupy přípravy bakterií, virů a plísní využitelných k ekologicky nezávadnému hubení hmyzích škůdců, vývoj feromonů pro monitorování výskytu škodlivého hmyzu, využití parazitoidů a predátorů ke kontrole mšic, vývoj a aplikace analogů hmyzího juvenoidního hormonu atd. Jedním z velmi důležitých vedlejších produktů výzkumu entomopatogeních hub byl objev cyklosporinu, látky která potlačuje imunitní odpověď organismu. Důležité jsou i přínosy ústavu v oblasti ochrany životního prostředí. Například sledování hmyzu v českých řekách, které již probíhá téměř 50 let, je velmi důležité pro současné pokusy o opětovné vyčištění vodních toků. Podobně dlouhodobě probíhající studium hmyzu několika rašelinišť má velký význam pro vyhodnocování vlivu klimatických změn a obhospodařování krajiny. Mezinárodní úroveň Entomologickém ústavu je zřejmá z citovanosti výzkumu.
      Naproti tomu většina současného výzkumu, který je podporován více než 30-ti domácími a zahraničními granty, se zaměřuje na řešení obecných teoretických problémů. Více informací o jednotlivých projektech lze najít na stránkách jednotlivých oddělení.

Scientific American České vydání, říjen 2016:

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA