Výzkumná koncepce (poslání)

Entomologický ústav: Poslání

            Entomologický ústav Biologického centra AV ČR, v. v. i. (veřejná výzkumná organizace) provádí výzkum na taxonomické, genetické, fyziologické, molekulární a ekologické úrovni při využití řady modelových druhů hmyzu a modelových ekosystémů.

Ústav byl jako součást Československé akademie věd založen v Praze v roce 1962 sloučením Entomologické laboratoře a Oddělením patologie hmyzu. V roce 1985 byl ústav přemístěn do Českých Budějovic.

Ústav byl původně založen jako instituce pro aplikovaný výzkum a vyprodukoval více než 150 patentů použitelných v zemědělské a lesnické praxi. Patří sem produkce bakteriálních a houbových agens pro kontrolu hmyzích škůdců, zavedení feromonů pro signalizaci výskytu škůdců, vypracování metod použití parazitoidů a predátorů pro boj se mšicemi, vývoj analogů juvenilního hormonu, atd. Objev imunosupresivní látky cyklosporinu byl významným produktem výzkumu entomopatogenních hub. Dalším praktickým příspěvkem ústavu je jeho činnost v oblasti ochrany přírody. V současné době se používá řada druhů hmyzu jako relativně jednoduché a levné modely pro objasňování základních biologických procesů na genetické a molekulární úrovni.

Mezi více než stem výzkumných pracovníků jsou specialisté na řadu oborů od molekulárních biologů až po terénní ekology. Výzkum je podpořen více než 40 tuzemskými i zahraničními granty, a roční vědecká produkce čítá přes 100 článků v renomovaných mezinárodních časopisech.

            Oblasti výzkumu

1.      Molekulární a genetické mechanismy morfogeneze

·      struktura a funkce chromosomů, telomery, pohlavní chromosomy

·      regulace genové exprese a diferenciace

·      transkripční faktory, působení hormonů

2.      Hmyzí fyziologie a vývojová biologie

·      regulace vývoje a metabolismu

·      růstové faktory

·      analytická biochemie

3.      Neurohormonální regulace biorytmů a životní cykly

·      interakce mezi faktory prostředí a endogenními rytmy

·      molekulární mechanismy a genetické řízení cirkadiánní rytmicity

·      mechanismy adaptací hmyzu na krátkodobé a dlouhodobé změny klimatu

4.      Biodiverzita a její vznik

·      hmyzí taxonomie

·      molekulární evoluce

·      evoluční a populační genetika

5.      Ekologie hmyzích populací a společenstev

·      struktura hmyzích společenstev v temperátnícha tropických ekosystémech

·      populační dynamika a struktura společenstev vodních druhů hmyzu a dalších bezobratlých

·      matematické modelování ekologických procesů

6.      Applikovaná entomologie

·      ekologie entomopatogenních nematodů, jejich hostitelů a symbiontů

·      bioracionální pesticidy, patogeny, predátoři a parazitoidi

·      environmentální aspekty použití geneticky modifikovaných plodin.

            Publikování

            Entomologický ústav vydává mezinárodní vědecké periodikum European Journal of Entomology (http://www.eje.cz) s impaktem 1.076 (2013). Je vydáváno čtvrtletně a publikované příspěvky pokrývají celý obor obecné, experimentální, systematické a aplikované entomologie.

            Vybavení pracoviště

            Laboratoře Entomologického ústavu jsou dobře vybaveny přístroji pro provádění širokého rejstříku metod, jako jsou fluorescenční in situ hybridizace, laserová skenovací konfokální mikroskopie, in vivo bioluminiscenční zobrazování, imunohistochemie, biochemie, molekulární biologie včetně analýzy DNA sekvencí a genové exprese, hmyzí transgeneze, a práce s tkáňovými a buněčnými kulturami.

Výzkumné aktivity Entomologického ústavu využívají také přístrojové vybavení dalších ústavů Biologického centra AV ČR, v. v. i. v Českých Budějovicích, např. laboratoře elektronové mikroskopie a střediska pro sekvenaci DNA. Ústav také vlastní insektárium pro udržování chovů hmyzu a je oprávněn nakládat s geneticky modifikovanými organismy.

Entomologický ústav udržuje laboratorní kmeny modelových druhů hmyzu a kultur hmyzích buněčných linií. Ve sbírkách ústavu je uložena řada primárních typů a referenčních vzorků hmyzu a dalších bezobratlých (pavouků a entomopatogenních nematodů). Nejdůležitější sbírkový materiál obsahuje jepice (téměř 1 000 000 vzorků, 600 druhů, primární typy více než 80 druhů) a Sternorrhyncha: Aphidoidea (kolem120 000 vzorků, 1 500 druhů, primární typy téměř 100 druhů).

            Vzdělávání

            Entomologický ústav udržuje úzký vztah s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Řada zaměstnanců ústavu se podílí na vyučování studentů bakalářských, magisterských a doktorských programů univerzity. Získávání praktických výzkumných zkušeností a přípravu diplomových a disertačních prací studentů Přírodovědecké fakulty umožňují zavedené ústavní výzkumné programy.

Ústav má akreditace na doktorské programy týkající se entomologie, molekulární a buněčnou biologii a genetiku, fyziologie a imunologie a ekologie ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity a pro biochemii a organickou chemii ve spolupráci s Fakultou potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze. Od roku 1962 ústav vychoval víc než 150 Ph.D.

Entomologický ústav nabízí příležitosti pro postdoktorský výcvik v entomologii, molekulární a buněčné biologii, vývojové biologii a genetice. Ústav také organizuje mezinárodní kurzy a jeho vědečtí pracovníci se uplatňují jako přednášející v entomologických zahraničních kurzech.

            Další aktivity

            Nedílnou součástí aktivit ústavu je organizování mezinárodních konferencí, sympozií a workshopů (přes 30 mezinárodních setkání od r. 1962). Vědečtí pracovníci ústavu poskytují národním i mezinárodním orgánům, společnostem a grantovým orgánům expertní stanoviska a posudky. Řada vědců ústavu je činná v edičních radách a poradních orgánech mezinárodních vědeckých časopisů, nehledě na poskytování vyžádaných oponentských posudků.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA