Laboratoř ekologie lesa

Laboratoř ekologie lesa se zabývá rozličnými aspekty ekologie, biologie a biodiverzity hmyzu vázaného na lesní ekosystémy. Zkoumáme procesy, které utváří hmyzí společenstva a jejich stanoviště. Využitím znalostí z oblastí entomologie, ekologie, lesnictví nebo geografických informačních systémů se snažíme získávat podložené informace využitelné pro ochranu přírody. Část našeho týmu se navíc zabývá ekologií a evolucí společenstev hmyzu vázaného na efemérní stanoviště, jakými jsou například trus nebo mršiny. Podílíme se na přenosu znalostí z akademické sféry do aplikační oblasti, spolupracujeme se státními orgány ochrany přírody, neziskovými ogranizacemi, vlastníky pozemků a s médii.

Více informací naleznete na: www.oldtree.cz

Řešené výzkumné projekty

Lesní hospodaření a obnova stanovišť

Zabýváme se biodiverzitou a ochranou hmyzu vázaného na lesní ekosystémy, především v nižších a středních polohách mírného pásma. Studujeme, jak různé způsoby lesního hospodaření ovlivňují druhovou diverzitu a složení společenstev především saproxylických brouků, ale i motýlů, můr, včel a vos a dalších skupin. Z velké části se věnujeme způsobu hospodaření v chráněných oblastech, kde má ochrana biodiverzity být hlavní prioritou. V této souvislosti často dokazujeme, že tradiční způsoby lesního hospodaření, jako je pařezení, lesní pastva či ořezávání stromů, mohou plnit úlohu vhodné ochranářské péče v obnově druhově bohatých lesních stanovišť.

Související publikace:

Weiss et al. 2021: The effect of coppicing on insect biodiversity. Small-scale mosaics of successional stages drive community turnover. Forest Ecology and Management.

Thorn et al. 2020: Estimating retention benchmarks for salvage logging to protect biodiversity. Nature Communications.

Stanovištní nároky modelových druhů

Mnoho druhů ohrožených brouků dnes přežívá pouze na několika málo izolovaných lokalitách. I přesto, že mají často status kriticky ohrežených druhů, jsou informace o jejich biologii a nárocích na stanoviště mnohdy nedostatečné. Náš výzkum se zabývá analýzou a vyhodnocováním stanovištních nároků druhů, které často slouží i jako biologické indikátory biodiverzity či jako deštníkové druhy, tedy druhy, jejichž ochrana vede i k záchraně dalších méně známých druhů nebo vzácných stanovišť. Naše studie tak napomáhají k odhalení příčin ohrožení těchto druhů a přispívají k lépe cílené ochraně díky návrhům vhodných opatření a způsobů hospodaření.

Související publikace:

Platek et al. 2019: When is a tree suitable for a veteran tree specialist? Variability in the habitat requirements of the great capricorn beetle (Cerambyx cerdo) (Coleoptera: Cerambycidae). European Journal of Entomology.

Kostanjsek et al. 2018: Size matters! Habitat preferences of the wrinkled bark beetle, Rhysodes sulcatus, the relict of European primeval forests. Insect Conservation and Diversity.

Populační ekologie, disperze a fylogeografie

Demografická struktura populací určitého druhu i schopnost jeho šíření patří mezi základní parametry ovlivňující přežití daného druhu na jednotlivých lokalitách. Pro dlouhodobé zachování ohrožených druhů je žádoucí tyto parametry znát a uplatnit v praktické ochraně. V našich studiích se proto zaměřujeme na detailní studium populací ohrožených brouků, zejména tesaříka alpského Rosalia alpina a tesaříka obrovského Cerambyx cerdo, a s využitím vhodných metod (např. mark-release-recapture, radio-tracking) studujeme jejich ekologické nároky, demografickou strukturu či schopnosti šíření. Předmětem našeho zájmu je i genetická struktura populací a historické souvislosti, které měly vliv na jejich vývoj. Naše výsledky umožňují lepší a efektivnější ochranu studovaných druhů.

Související publikace:

Drag & Čížek 2018: Radio-Tracking Suggests High Dispersal Ability of the Great Capricorn Beetle (Cerambyx cerdo). Journal of Insect Behavior.

Drag et al. 2018: Phylogeography of the endangered saproxylic beetle Rosalia longicorn, Rosalia alpina (Coleoptera, Cerambycidae), corresponds with its main host, the European beech (Fagus sylvatica, Fagaceae). , Journal of Biogeography.

Krajinná ekologie

Abychom pochopili, co ovlivňuje společenstva bezobratlých na větších prostorových škálách a v delším časovém horizontu, studujeme změny krajinného rázu s využitím geografických informačních systémů (GIS). Popisujeme vlastnosti krajinného pokryvu v minulosti a současnosti, kombinujeme je se znalostmi ekologických nároků organismů nebo s matematickými modely a tyto informace vztahujeme k současnému rozšíření organismů nebo jejich stanovišť. Náš výzkum ukazuje, že přechod z tradičního lesního hospodaření k moderním zemědělským a lesnickým postupům během posledních dvou století ovlivnil výrazně negativně biodiverzitu nejedné skupiny organismů.

Související mapy:

Staré a solitérní stromy luhů Moravy a Dyje:

http://goo.gl/qTPMnp

Ořezávané vrby na jižní Moravě: https://kfgg.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4d390794c9ec46b889269e744a8c5222

Související publikace:

Miklin et al. 2018: Past levels of canopy closure affect the occurrence of veteran trees and flagship saproxylic beetles. Diversity and Distributions.

Ekologie a ochrana koprofilních brouků

Zabýváme se ekologií a ochranou společenstev koprofilních organismů temperátu a tropů. Tato druhově bohatá společenstva představují výborný model pro studium ekologie společenstev. Svou aktivitou rovněž poskytují cenné ekosystémové služby užitečné i pro zemědělskou výrobu. V rámci jejich ekologie se zabýváme mechanismy udržujícími vysokou druhovou bohatost těchto společenstev (kompetice, trofické interakce) a mechanismy jejich vzniku (diferenciace nik, výběr stanoviště). V rámci ochrany těchto společenstev se primárně zabýváme vlivem odčervování a managementu pastvin, ale i vlivy klimatických změn na koprofilní společenstva.  Spolupracujeme také se státní ochranou přírody i s neziskovými organizacemi.

Související publikace:

Sladecek et al. 2017: Temporal Segregation between Dung-Inhabiting Beetle and Fly Species. PlosOne.

Buse et al. 2015: Relative importance of pasture size and grazing continuity for the long-term conservation of European dung beetles. Biological Conservation.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA