Datum: 05.10.2021

Monitoring biomarkerů expozice zdraví škodlivým látkám spolu s endogenními metabolity v lidské moči metodou plynové chromatografie s detekcí hmotnostním spektrometrem

V publikované studii je popsána rychlá GC-MS metoda pro cílené stanovení biomarkerů expozice na důležité průmyslové chemikálie, které jsou metabolizovány v lidském těle a vylučovány v moči.

Obrázek: Přehled 16 měřených biomarkerů v moči vznikajících v lidském těle po expozici 8 škodlivým průmyslovým chemikáliím

Mnoho průmyslových organických škodlivin (aromatická rozpouštědla, alkoholy, monomery) jsou absorbovány, metabolizovány a následně vylučovány močí jako karboxylové kyseliny, které jsou stanovovány jako biomarkery expozice. V publikované studii je popsána rychlá GC-MS metoda pro cílené stanovení biomarkerů expozice v moči, které jsou metabolizovány v lidském těle při expozici důležitým průmyslových chemikáliím: benzenu, toluenu, styrenu, xylenů, alkoxyalkoholů, sirouhlíku, furfuralu a N,N-dimethylformamidu. Nová metoda zahrnuje současnou in-situ derivatizaci a mikroextrakci biomarkerů z moči po přidání ethylchlormravenčanu, ethanolu, chloroformu a pyridinu a následnou analýzu zderivatizovaných metabolitů pomocí metody plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS). Stanovované metabolity představují rozmanité chemické struktury a některé z nich (hippurové a merkapturové kyseliny) poskytovaly neobvyklé deriváty, které byly jednoznačně objasněny pomocí derivatizace novými ethychlormravenčany značenými stabilními izotopy a syntézou chybějících referenčních standardů. V dalším kroku byla vypracována automatizovaná GC-MS/MS měřící metoda pomocí robotické stanice MetaboAuto® pro automatickou přípravu vzorků. Metoda byla validována pro čtrnáct metabolitů v lidské moči a její účinnost byla úspěšně prokázána analýzou certifikovaných referenčních močí. Nová metoda otevírá možnosti pro biomonitorování kombinovaných a kumulativních pracovních expozic osob vystavených škodlivým průmyslovým chemikáliím současně s endogenními metabolity ve vzorcích lidské moči.

Řimnáčová L., Moos M., Opekar S., Vodrážka P., Pejchal V., Mráz J., Šimek P. (2021) Ethyl chloroformate mediated gas chromatographic-mass spectrometric biomonitoring of acidic biomarkers of occupational exposure and endogenous metabolites in human urine. Journal of Chromatography A 1656, article number: 462547.   DOI: 10.1016/j.chroma.2021.462547

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA