Datum: 14.05.2021

Refaunace bývalého vojenského prostoru velkými kopytníky podporuje denní motýly

Návrat velkých býložravců do vybraných území se stále víc prosazuje jako finančně efektivní přístup k péči o přírodní stanoviště závislá na pravidelných narušováních a ohrožená sukcesními změnami. Užitečnost tohoto přístupu pro ochranu biodiversity hmyzu jsme testovali na příkladu denních motýlů v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Milovice, kam byli roku 2015 vysazeni divoký kůň (Exmoorský pony), “pratur” (forma Tauros) a zubr evropský.

Fig.: Skupina zubra evropského (Bison bonasus bonasus) na lokalitě Traviny, Pastevní rezervace Milovice. Foto: Michal Köpping

Současná biologická rozmanitost, včetně nespočtu zástupců bezobratlých, se vyvinula před vzestupem člověka s jeho technologiemi, ve světě ovládaném velkými býložravými savci. Od vyhubení či drastického potlačení většiny z nich na přelomu pozdního pleistocénu a holocénu jsou evropské ekosystémy funkčně nekompletní, chybí v nich klíčové ekologické procesy, které dřív poháněly dynamickou hru narušování a sukcese. Vymizelé velké kopytníky po nějaký čas nahrazovalo tradiční zemědělství a lesnictví, závislé na domestikovaných formách přesně těch zvířat, jejichž divoké formy člověk potlačil (tur, kůň). S nástupem moderního hospodaření se biotopy s vysokou hmyzí diverzitou udržely jen v lokalitách se zvláštním režimem, například ve vojenských výcvikových prostorech.

Srovnali jsme faunu motýlů krátce po odchodu vojáků (začátek 90. let), před refaunací (2009) a po ní (2016–19). Dále jsme monitorovali motýly na refaunovaných a sukcesi ponechaných plochách. Složení společenstev motýlů jsme vztáhli k funkčním vlastnostem zjištěných druhů.

Zjistili jsme, že po ukončení vlivů typických pro armádní aktivity se z oblasti ztratilo několik málo mobilních druhů preferujících vlhčí oceánské klima. Nově získané druhy jsou spíše mobilnější a preferují kontinentální podmínky. Refaunované plochy hostí vice druhů motýlů ve větších počtech, než plochy ponechané sukcesi. Činnost velkých kopytníků vyhovuje menším motýlům vyvíjejícím se na drobných bylinách na úkor rozměrnějších druhů vyvíjejících se na mohutných druzích trav a křovinách.

Zatímco vymizení některých druhů po ukončení činnosti armády lze vysvětlit sukcesní degradací stepních trávníků, celoroční pastva velkých kopytníků zastavila sukcesní změny a podporuje motýly závislé na konkurenčně slabších rostlinách, včetně řady ohrožených druhů. Obnova populací velkých herbivorů nabízí šanci pro ochranu specializovaného hmyzu. Podmínkou je, aby refaunační projekty braly v potaz místní podmínky a aby denzity kopytníků neohrožovaly hmyz vyžadující jiná než ranně sukcesní prostředí.

Konvička M., Ričl D., Vodičková V., Beneš J., Konvička M. (2021) Restoring a butterfly hot spot by large ungulates refaunation: the case of the Milovice military training range, Czech Republic. BMC Ecology and Evolution 21: 73. DOI: 10.1186/s12862-021-01804-x

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA