Datum: 13.01.2020

Proč jsou stromoví mravenci nejrozmanitější ve střední nadmořské výšce objasňuje výzkum korun pralesa více než tisíce stromů

Studie v Ecography zkoumala poprvé vliv rostoucí nadmořské výšky (elevace) na společenstva tropických stromových mravenců. Odhalila nejvyšší druhovou rozmanitost mravenců ve střední elevaci v korunách deštného pralesa, způsobenou změnami v mezidruhové kompetici a mikrohabitatových preferencích druhů.

Popis obrázku: Mravenčích druhů přibývá rapidně více s počtem prozkoumaných stromů ve střední nadmořské výšce (900 m), než je tomu v nížině (200 m) a horském lese (1800 m) (Obr. A). Jedním z hlavních faktorů,  který toto způsobuje, je snížená mezidruhová kompetice mezi druhy, kdy mnohem více druhů koexistuje na velikých stromech, než by odpovídalo náhodě oproti ostatním elevacím (Obr. B:  SES negativní hodnota v dolní části obrázku; hodnoty >2 ukazují naopak zvýšenou kompetici mezi druhy). Vlastní druhy mravenců se mění s nadmořskou výškou ještě více: mravenec na obrázku Anonychomyrma minuta je jediný druh, který najdeme ve všech elevacích (obr. vpravo dole).

Ačkoliv hlavním faktorem změn ve společenstvech hmyzu podél elevačních gradientů je teplota, lokální faktory, jako je složitost mikrohabitatů, mohou měnit klima, a ovlivňovat tak rozmanitost a složení druhů. V tropech se mravenci vyskytují od nížin po horské lesy, a jako ektotermové jsou citliví na změny teplot. Zároveň tato skupina patří k ekologicky významným a hojným bezobratlým v korunách deštných lesů. Studovali jsme mravenčí společenstva a jejich hnízda na 1254 stromech v lesních plochách o velikosti 0.2 ha, rozmístěných ve třech nadmořských výškách na Papui-Nové Guinei. Hodnotili jsme vliv velikosti stromů, hnízdních mikrohabitatů a konkurence na druhovou rozmanitost a kompozici mravenců.

Zjistili jsme překvapivě silný vrchol v druhové diverzitě a abundanci hnízd ve střední nadmořské výšce (obr. A). Naše analýzy odhalily složitost mechanismů, které zprostředkovávají tento “mid-peak”. Využití různých mikrohabitatů k hnízdění bylo v kombinaci s klimatem a konkurencí mezi druhy, silným faktorem, který ovlivňoval mravenčí diverzitu. S rostoucí nadmořskou výškou se zvyšovalo používání izolovanějších hnízdních stanovišť (epifytů, větviček), a naopak se snížil vliv dominantních druhů mravenců. Naše modely založené na náhodnosti druhových nálezů na stromech naznačují, že tyto změny přispěly k navýšení společných výskytů různých mravenčích druhů na velikých stromech oproti malým stromům ve střední elevaci (obr. B).

Plowman N., Mottl O., Novotný V., Idigel C., Philip F.J., Rimandai M.,  Klimeš P. (2020) Nest microhabitats and tree size mediate shifts in ant  community structure across elevation in tropical rainforest canopies. Ecography (In press). DOI: 10.1111/ecog.04730

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA