Laboratoř aphidologie

Základním přístupem výzkumné práce je integrace biosystematiky, bionomie, evoluční i populační genetiky, zoogeografie mšic a jejich přirozených nepřátel. Jsou studovány otázky základního i aplikovaného výzkumu, zejména z oblasti ochrany rostlin (afidofágní hmyz v regulaci populační hustoty mšic) a ochrany přírody (mšice a jejich přirození nepřátelé ve vybraných ekosystémech). Práce laboratoře navazuje na mnohaletou tradici tohoto výzkumu v ČR, udržuje a rozšiřuje rozsáhlé dokladové a srovnávací sbírky studovaných skupin a stejně tak i podkladovou informační základnu (např. databáze hmyzích druhů a jejich trofických vztahů ). Laboratoř spolupracuje na společných projektech s domácími i zahraničními institucemi a provádí výchovnou i poradenskou činnost (včetně identifikace hmyzu a poskytování odborných informací).

Řešené výzkumné projekty

Hlavní směry výzkumu

Taxonomické vztahy ve vybraných skupinách mšic (např. čeleď  Adelgidae) s využitím moderních metod genetické analýzy (ve spolupráci s laboratoří Evoluční a populační genetiky)

Bionomie mšic a  jejich přirozených nepřátel  na dřevinách (především čeledí Adelgidae a Lachnidae);

Biologická diverzita a biologická regulace mšic v agroekosystémech, lesních a přirozených ekosystémech se zvláštním zřetelem k parazitoidům – mšicomarům (Braconidae, Aphidiinae);

Nepůvodní druhy mšic: migrace a otázky kolonizace nových areálů rozšíření  (populační fylogenetika).

Současná spolupráce

ČR: Laboratoř Evoluční a populační genetiky ENTÚ AVČR, České Budějovice; Státní Rostlinolékařská služba ČR, Opava;  Muzeum Vysočiny, Jihlava;

Zahraničí: Alžír, Ústav ochrany rostlin El Djazair; Iran, Univerzita Zabol; Italie, Univerzita Catania; Korea, Národní univerzita Soul; Litva, Univerzita Vilnius; Řecko, Fytopatologický ústav, Benaki; Slovensko, Zoologický ústav, Univerzita J.A. Komenského, Bratislava; Srbsko, Zoologický ústav, Univerzita Bělehrad; Španělsko, Univerzita Lleida; Turecko, Universita Cukurova, Adana; USA, Washingtonská Státní univerzita, Prosser, WA;

Fylogeografie a populační genetika mšice zhoubné (Diuraphis noxia)

Cílem je pomocí molekulárně-genetických metod zhodnotit populace mšice na území ČR po 15 letech od jejího zjištění, porovnat rozdíly mezi různými invazními proudy a lokálními populacemi z předpokládaných center šíření (Střední Azie) a zjistit bionomické změny D. noxia v novém prostředí (změny životního cyklu, zonace výskytu a spektrum hostitelských rostlin).  Tento projekt má zásadní význam pro ochranu rostlin v ČR – mšice zhoubná má vzestupný trend a její bionomické charakteristiky vykazují značnou proměnlivost a tendenci k diferenciaci na populační úrovni. Předběžné výsledky ze vzorkovaných populací Středomořské oblasti vykazují vyšší počet haplotypů než v USA, ale bez zřetelné geografické struktury.

[PI: M. Žurovcová]

Mšice a parazitoidi mšic vybraných oblastí (ČR, Litva, Iran, Korea).

 Oblasti:

  • ČR
  • Litva
  • Iran
  • Korea

Biosystematika mšicomarů rodu Lysiphlebus Först.

Rod: Lysiphlebus Först

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA