Laboratoř aplikované entomologie

Řešené výzkumné projekty

Forest Entomology

Pracovníci Laboratoře aplikované entomologie řeší spolu s kolegy z Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) a Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) v norském Åsu projekt "A common platform for sharing experiences and education of students in the field of forest entomology" zaměřený na sdílení metodických přístupů a vzdělávání v oboru lesnické entomologie. Díky projektu se naši doktorandi aktivně zapojují do společných experimentů prováděných v ČR i Norsku a mají možnost porovnat odlišné přístupy v ochraně lesa i přírody. Významnou součástí projektu je i společný výzkum diapauzy a fotoperiodizmu u středoevropských polyvoltinních a skandinávských monovoltinních populací lýkožrouta smrkového, Ips typographus. Projekt NF-CZ07-ICP-4-318-2016 je financován v rámci fondů EHP a Norských fondů, programu CZ07 – Spolupráce škol a stipendia.

Kontakty na partnerské instituce:

NMBU: https://www.nmbu.no/

NIBIO: www.nibio.no/

 

Zavádění GM kukuřice s rezistencí ke hmyzím škůdcům a tolerancí k neselektivním herbicidům v ČR

Účelem projektu je získat pro agroekologické podmínky České republiky originální informace o vlivu technologií pěstování geneticky modifikované kukuřice s rezistencí ke hmyzím škůdcům a s tolerancí k neselektivním herbicidům na biotické složky agroekosystému, především na doprovodné organismy, kterými jsou plevele, k nim asociované druhy hmyzu a vybrané taxony členovců, kteří se běžně vyskytují v polních podmínkách a plní různé beneficiální funkce, jako předací škůdců. Z geneticky modifikovaných plodin je v podmínkách ČR možné prozatím komerčně pěstovat pouze GM kukuřici s rezistencí vůči zavíječi kukuřičnému (MON 810). V souvislosti s šířením nového invazního škůdce kukuřice, brouka bázlivce kukuřičného, který již pronikl i na území ČR, je potřeba hledat účinné způsoby ochrany proti němu. Protože doposud používané postupy biologické a chemické ochrany nejsou dostatečně účinné, jeví se jako vhodná alternativa modifikovaná Bt kukuřice, která však nebyla v podmínkách ČR doposud pěstována ani na experimentálních plochách. Proto se podobně jako v případě GM kukuřice MON 810 jeví účelné až nezbytné, podobným způsobem prozkoumat necílové vlivy na entomofaunu. Plodiny s tolerancí k herbicidům tvoří celosvětově největší část plochy GM plodin, avšak v podmínkách Evropy doposud nejsou schváleny k pěstování.

Tento výzkum je prováděn ve spolupráci s kolegy z České Zemědělské Univerzity a VÚRV v Praze a je financován Ministerstvem Zemědělství.

Nové alternativní možnosti regulace klíněnky jírovcové podporující biodiverzitu přirozených nepřátel

Klíněnka jírovcová je významný škůdce jírovce, který se invazivně šíří Evropou. V České republice má pro svůj vývoj vhodné podmínky a není dostatečně regulována přirozenými mechanismy. Způsobené požerové škody na listech vedou k výraznému oslabení většiny napadených stromů. Dosavadní způsoby regulace spočívají buď v aplikaci neselektivních insekticidů nebo shrabovaní a spalovaní opadaného listí. Tyto metody však zároveň hubí i užitečné organizmy včetně přirozených nepřátel. Navrhovaný projekt má za cíl ověřit možnosti regulace klíněnky jírovcové pomocí entomopatogenních hub při současné ochraně ostatních organismů, zejména parazitických druhů hmyzu.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA