Datum: 25.09.2018

Adipokinetický hormon ovlivňuje chování u Drosophily

Článek v časopise Frontiers in Physiology ukazuje, že adipokinetický hormon řídí u octomilky Drosophila melanogaster nejen energetickou homeostázu, ale také chování jako je intenzita rytmů denní pohybové aktivity nebo negativní geotaxe.

Obrázek: Kaplan-Meier křivky přežívání u w1118-iso, Akh1 and EE-Akh linií Drosophila obou pohlaví ve fotoperiodě 12 h světla a 12 hod tmy, a ad libitum příjmu potravy. Log-rank (Mantel-Cox) test ukázal statisticky významné rozdíly (p<0,0014) mezi samci a samicemi izogenizovaných kontrol a EE-Akh linie, u Akh1 much významný rozdíl zaznamenán nebyl. Také mezi izogenizovanými kontrolami a Akh1 linií nebyly zaznamenány statistické rozdíly. Naopak samice vykazovaly významné rozdíly v přežívání mezi všemi studovanými genotypy.

Práce studuje dopad absence funkčního adipokinetického hormonu (AKH) na fyziologické a behaviorální aspekty spojené se stárnutím obou pohlaví octomilky. V pokusech byl srovnáván mutant produkující nefunkční AKH (Akh1) s isogenizovanou divokou kontrolní linií (w1118), a „zachráněný“ mutant, kde byla produkce AKH obnovena ektopickou expresí (EE-AKH1). Výsledky ukázaly, že délka vývoje, plodnost a rytmus pohybové aktivity nebyly absencí AKH ovlivněny. Dále se ukázalo, že síla rytmů klesala s přibývajícím věkem u všech linií, nicméně u Akh1 byl tento pokles intenzívnější; u této skupiny byla také nejvíce narušena negativní geotaxe. U mladých Akh1 much obojího pohlaví a starších Akh1 samic byla zaznamenána vyšší hmotnost těla než u kontrol. Zajímavé výsledky přineslo sledování exprese genů řídících energetickou homeostázu: exprese genů dTOR a Akt byla zvýšena a genů AKPK a dFoxO snížena u Akh1 linie ve srovnání s ostatními skupinami much. Analýza diglyceridů i triglyceridů ukázala částečnou specificitu v jejich akumulaci vzhledem k přítomnosti nebo nepřítomnosti AKH, a to u obou pohlaví. Nicméně u všech genotypů se s přibývajícím věkem projevovala tendence k vyšší akumulaci triglyceridů. Závěrem je možné konstatovat, že narušení signalizace AKH u octomilky má jistý účinek na fyziologii, chování i obsah lipidů během stárnutí.

Bednářová A., Tomčala A., Mochanová M., Kodrík D. and Krishnan N. (2018) Disruption of adipokinetic hormone mediated energy homeostasis has subtle effects on physiology, behaviour and lipid status during aging in Drosophila. Front. Physiol. 9, article number 949.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA