Laboratoř aplikované entomologie

Posláním laboratoře je rozšířit naše znalosti o ekologii, ekologické fyziologii a chování hmyzích škůdců a jejich přirozených nepřátel. Tyto znalosti slouží jako základ pro vývoj nových a alternativních metod ochrany rostlin, jako je např. biologická ochrana. Pracujeme na třech výzkumných směrech. Prvním je problematika hmyzích škůdců v lesnictví, kde jsou hlavními zkoumanými objekty zástupci podčeledi kůrovcovitých a škůdce jehličnatých výsadeb klikoroh borový. Druhým okruhem jsou vedlejší účinky transgenních rostlin a hmyzí škůdci v zemědělství, přičemž těžištěm výzkumu je integrovaná ochrana brambor proti mandelince bramborové. Třetím okruhem je studium interakcí na modelových systémech roztočů a hmyzu.

Řešené výzkumné projekty

Projekt OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Laboratoř aplikované entomologie nově řeší projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/21 374/0026797 "Insekticidní plachty", který je spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj. Projekt je zaměřen na vývoj prostředku na ochranu rostlin - textilie s obsahem insekticidu, prostředku použitelného k regulaci populace lýkožrouta smrkového v lesních porostech. Projekt je řešen ve spolupráci s firmami NanoMedical, s.r.o. a L.E.S. CR, s.r.o.

Inovace integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové založená na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik

Mandelinka bramborová je náš hlavní škůdce nadzemní hmoty bramboru s vysokým potenciálem ztrát na výnosu (až 50 %). Ochrana proti ní je však kvůli rezistenci k insekticidům v současné době velmi obtížná. Kromě využití chemické ochrany a kontroverzních genetických modifikací je stále perspektivnější variantou vývoj a použití metod biologické ochrany využívajících entomopatogenních hub (EPF) a parazitických hlístic (EPN). Ochrana na bázi EPN a EPF nezpůsobuje vznik rezistence u škůdců. Uplatnění mykoinsekticidů je podporováno programy trvale udržitelného a ekologického zemědělství. Ve světě se kromě integrované ochrany řeší invazní a genetický potenciál mandelinky s využitím molekulárně-genetických metod. Projekt NAZV ZEMĚ 3 č. QK1910270; PI: Oxana Skoková Habuštová.

 

Fungicidní a insekticidní aditivum do substrátu pro pěstování rostlin

Předmětem tohoto projektu je ověření konceptu biologického aditiva do substrátu pro pěstování rostlin na bázi kombinace mykoparazitické houby, entomopatogenní houby a entomopatogenní hlístice (“přípravek 3 v 1”). Cílem tohoto dílčího projektu bude vybrat vhodný druh a kmen mykoparazitické houby, který bude účinně potlačovat patogeny rostlin a bude současně kompatibilní s uvedenými entomopatogenními organismy. Cílem projektu bude dále navrhnout a ověřit technologii výroby aditiva, podmínky jeho skladování a ověřit jeho účinky v laboratorních a skleníkových pokusech na modelových druzích chorob a škůdců rostlin. Součástí bude vývoj technologie in-vitro kultivace hlístice, která by měla výrazně zlevnit výrobu oproti stávající technologii využívající hmyzího hostitele. Výsledkem by měl být přípravek, který bude kromě škůdců potlačovat také např. původce choroby zvané padání klíčních rostlin (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp.). Grant TAČR č. TG02010034; PI: R. Zemek.

Ochranná opatření proti lýkožroutu severskému

Cílem projektu je doplnit znalosti o biologii a metody managementu nového kalamitního škůdce v ČR, l. severského. V terénu ověříme nová obranná opatření – stojící otrávené lapáky připravené povrchovým postřikem a mikroinjektáží insekticidu z pohledu efektivity i dopadu na necílové druhy členovců. Vzhledem k neznámé početnosti a tím i vlivu na výši kůrovcových těžeb je třeba objasnit i skutečný podíl výskytu l. severského v napadených stromech. To umožní zpřesnit stanovení počtu obraných opatření z kalamitního základu v podmínkách měnícího se klimatu. Grant TAČR ZÉTA č. TJ02000025; PI: Markéta Davídková.

Nové možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví

Současné metody asanace vytěženého kůrovcového dříví jsou založeny především na insekticidním postřiku. Cílem projektu je ověření účinnosti nových biologických a environmentálně šetrných metod založených na specifické inhibici trávících enzymů kůrovcovitých, aplikaci entomopatogenních hlístic a některých dalších bioinsekticidních látek (např. azadirachtinu). Projekt GS LČR 11/2017; PI: Petr Doležal.

Vybrané aspekty bionomie klikoroha borového a jejich využití pro optimalizaci ochrany lesa

Klikoroh borový je významným škůdcem jehličnatých výsadeb v České republice. Dospělci se dožívají až pěti let, přičemž délka života, plodnost a rychlost vývoje se liší dle druhu dřeviny, na níž probíhá vývoj. Cílem projektu je doplnit výše zmíněné charakteristiky pro nejvýznamnější tuzemské druhy jehličnatých dřevin, doplnit informace o mechanizmech přezimování a chladové odolnosti larev a dospělců a vyhodnotit účinnost různých metod komerčně dostupné ochrany sazenic před okusem. Dle získaných údajů budou upraveny metodické postupy ochrany před tímto škůdcem v ČR a druhová skladba sazenic na holinách po kůrovcových těžbách. Projekt GS LČR 08/2017; PI: Petr Doležal.

Bionomie hmyzích škůdců borových porostů v podmínkách ČR – neznámé aspekty a praktický význam

V posledních letech dochází na mnoha místech v České republice k plošnému rozpadu borových porostů vlivem sucha a přemnožení podkorního hmyzu. Cílem projektu je získat informace o složení podkorní fauny borovice lesní na lokalitách ve středních Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě. U nejvýznamnějších druhů budou získány základní poznatky o bionomii a proveden test účinnosti odchytových zařízení na bázi komerčně dostupných feromonových odparníků i stromových lapáků. Na základě výsledků budou navrženy vhodné metody ochrany porostů před hmyzími škůdci borovice lesní. Projekt GS LČR 00002-2019-99-48; PI: Petr Doležal.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA