Laboratoř fyziologie hmyzu

Zabýváme se studiem humorálního řízení důležitých fyziologických procesů v hmyzím těle, které zahrnují problematiku homeostázy fyziologických a biochemických procesů v metabolismu, trávících procesech a anti-stresových reakcích vyvolaných různými stresory včetně insekticidů, patogenů a přírodních toxinů. Z řídících faktorů se zaměřujeme na funkci adipokinetických hormonů a biogenních aminů v čele s dopaminem. K tomu využíváme širokou škálu klasických i moderních fyziologických, biochemických a molekulárně biologických metod. Ty zahrnují chromatografické techniky včetně HPLC a FPLC, elektroforetické metody (jedno- a dvourozměrná elektroforéza), imunometody (ELISA a Western blotting), metabolicko-fyziologické metody (spotřeba kyslíku a uvolňování oxidu uhličitého, monitorování pohybů), základní metody molekulární biologie (RNAi, PCR, q-RT-PCR), mikroskopické techniky (elektronový a konfokální mikroskop) a velké množství různých biochemických testů využívajících spektrofotometrická stanovení (enzymové reakce, oxidační stres, měření hladin metabolitů atd.). Jako hlavní modelové organismy používáme ploštici Pyrrhocoris apterus, a octomilku Drosophila melanogaster, v menší míře pak saranče Locusta migratoria, švába Periplaneta americana a včelu Apis mellifera.

Řešené výzkumné projekty

Funkční analýza vlivu Q-tRNA modifikací na homeostázi dopaminu a odpovědí na stres u Drosophila melanogaster

V tomto projektu zkoumáme vazby mezi homeostázou dopaminu, její účastí na stresové reakci a dysfunkcemi, které mohou vést k neurodegenerativním onemocněním. Vyhodnocujeme fyziologickou roli defektů v Q-tRNA (queuosin-transfer RNA, která je důležitá pro syntézu dopaminu) na dopaminovou homeostázu. Používáme systém UAS-GAL4 aktivující genovou expresi u D. melanogaster následovaný různými metodami hodnotícími účinek změny hladiny dopaminu na mozkové funkce. Účinky stresu jsou sledovány na behaviorální a fyziologické úrovni v závislosti na věku octomilek.

PI: Andrea Bednářová, Zdeňka Svobodová

Endokrinní řízení stresových situací

Projekt se zabývá studiem fyziologických a biochemických procesů v hmyzím těle, které jsou spouštěny peptidy z rodiny adipokinetických hormonů (AKH) jako bezprostřední reakce na stresové situace. Důraz je kladen na studium mobilizace anti-oxidačních stresových reakcí včetně jejich mechanismu působení na biochemické úrovni. Studium se týká také úlohy AKH v obranné reakci vůči patogenům jako jsou entomopatogenní nematody a houby, a vůči přírodním toxinům jako je jed parazitické vosičky Habrobracon hebetor a včely medonosné Apis mellifera. Projekt zahrnuje také studium mechanismů, kterými AKH stimulují patogeny k intenzifikaci svých účinků na hostitelský organismus.

PI: Dalibor Kodrík

Neurohormonální kontrola trávení

Cílem projektu je pochopit mechanismy, kterými adipokinetické hormony (AKH) stimulují u hmyzu příjem potravy a aktivitu trávících enzymů ve střevě. Projekt monitoruje aktivitu základních i méně běžných trávících enzymů (amylázy, lipázy, proteázy, polygalakturonázy) ve stresových situacích a účinek AKH na ně.

PI: Dalibor Kodrík, Konstantin Vinokurov

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA